REGULAMIN KONKURSU INSTAGRAM

REGULAMIN KONKURSU: „Zdobądź konsultację”

§ 1. Organizator

1. Organizatorem konkursu „Zdobądź konsultację” jest firma Aleksandra Kolak Kolakdesigner,
(dalej „Organizator”).

2. Nagrody w Konkursie zapewnia Organizator.

3. Konkurs nie jest w żaden sposób wspierany, sponsorowany, organizowany czy powiązany z serwisem Instagram. Serwis Instagram nie ponosi odpowiedzialności za Konkurs, a wszelkie pytania, komentarze i reklamacje powinny być kierowane do Organizatora, a nie do portalu Instagram. Organizator zobowiązuje się solidarnie do zwolnienia portalu Instagram z odpowiedzialności wobec każdego Uczestnika Konkursu, który skieruje przeciwko portalowi Instagram roszczenie związane z niniejszym Konkursem.

§2. Czas trwania Konkursu i komisja konkursowa

1. Konkurs rozpoczyna się dnia 09.11.2023r. i trwa do dnia 16.11.23r.
2. Uczestnicy są nagradzani za wypełnienie ankiety w tym okresie. Publiczne ogłoszenie wyników odbędzie się dnia 20.11.2023r. w relacji na profilu @kolakdesigner w serwisie instagram. Relacja zostanie przypięta na okres 3 miesięcy.
3. Celem zapewnienia prawidłowej organizacji Konkursu, właściwego przebiegu oraz wyłonienia osób biorących w nim udział – w tym Zwycięzców, Organizator powołuje komisję konkursową. Wszelkie wątpliwości dotyczące zasad Konkursu, interpretacji i postanowień tego Regulaminu rozstrzyga Organizator. W skład Komisji wejdą 3 osoby wytypowane przez Organizatora.

§3. Warunki i zasady uczestnictwa w Konkursie

1. W Konkursie może wziąć udział każda osoba fizyczna (dalej: Uczestnik), która:
1.1. Posiada miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
1.2. jest pełnoletnia i posiada pełną zdolność do czynności prawnych,
1.3. nie jest w żaden sposób osobowy, kapitałowy lub organizacyjny powiązana z Organizatorem,
1.4. zapoznała się z Regulaminem Konkursu i akceptuje jego postanowienia,
1.5. wykonała Zadanie Konkursowe.

2.Brak spełnienia któregokolwiek z warunków określonych w ust. 1 pkt 1.1-1.5 stanowi podstawę do wykluczenia Uczestnika z Konkursu, a w przypadku późniejszego wykrycia tych okoliczności, w tym po dniu wydania nagrody, prawo do dochodzenia jej zwrotu.

3. Warunkiem uczestnictwa, jest akceptacja niniejszego Regulamin ( za akceptację regulaminu uważa się także wykonanie zadań konkursowych opisanych w § 2 ust. 2 pkt a-c nin. regulaminu), a udział w Konkursie i udostępnianie danych na potrzebę Konkursu jest dobrowolne.

4.Do Konkursu należy zgłaszać się osobiście – niedozwolonym jest zakładanie fikcyjnych kont na potrzebę uczestnictwa w Konkursie lub posiłkowanie się danymi i kontami osób trzecich. Dane na osobistym profilu serwisu Instagram muszą być zgodne z rzeczywistością.

§4. Zasady Konkursu i przebieg

Konkurs zostanie przeprowadzony wyłącznie w Internecie, na serwisie Instagram na profilu Organizatora pod adresem https://www.instagram.com/kolakdesigner/

Zadanie Konkursowe polega na:
2.1 Wypełnieniu ankiety
2.2 Odpowiedzeniu na pytanie konkursowe pod koniec ankiety
2. Celem zapewnienia prawidłowego przebiegu Konkursu, Organizator wraz z komisją konkursową wybierze 3 osoby, których odpowiedzi na pytanie konkursowe będą najbardziej przykuwać ich uwagę. Otrzymają one 1H KONSULTACJĘ z Aleksandrą Kolak.
3. Laureaci Konkursu zostaną powiadomieni o wygranej poprzez serwis Instagram do maksymalnie 7 ( siedmiu) dni roboczych od zakończenia Konkursu.

§5. Nagrody w Konkursie

Nagrodami w Konkursie „Zdobądź konsultację” organizowanym przez Aleksandra Kolak Kolakdesigner jest uzyskanie godzinnej konsultacji z Aleksandrą Kolak.
Każda osoba, która weźmie udział w konkursie po wysłaniu ankiety otrzyma nagrodę “pocieszenia” w postaci nagrania webinaru Jak planować reklamy z małym budżetem?”
Zwycięzca zostanie poinformowany o wygranej poprzez prywatną wiadomość na portalu Instagram wysłaną z oficjalnego konta @kolakdesigner. Warunkiem otrzymania konsultacji opisanej w § 5 ust. 1 regulaminu jest przesłanie do dnia 30.11.2023 prywatnej wiadomości zwrotnej, w której znajdzie się imię i nazwisko zwycięzcy, adres e-mail oraz umówienie terminu konsultacji.
4. W przypadku podania nieprawidłowych danych lub niewypełnienia obowiązków z §5 ust. 3 w ciągu 10 dni roboczych, Laureat traci prawo do Nagrody.
5. Organizator zastrzega sobie prawo do nieargumentowania wyboru Laureatów.

9. Prawidłowe wykonanie Zadania Konkursowego jest równoznaczne z akceptacją przez Uczestnika postanowień Regulaminu bez konieczności składania odrębnych oświadczeń w tym przedmiocie i jest równoznaczne ze złożeniem przez Uczestnika następujących oświadczeń i zobowiązań: Zadanie Konkursowe stanowi przejaw indywidualnej i oryginalnej twórczości Uczestnika, Uczestnik dysponuje wszelkimi prawami do składanej pracy i nie są one w żaden sposób ograniczone ani obciążone na rzecz osób trzecich. Uczestnik akceptuje fakt, że Zadanie Konkursowe może zostać wykorzystane na potrzeby reklamy marki @kolakdesigner w dowolnych mediach i nośnikach (w zakresie, jaki obejmuje licencja, o której mowa poniżej). Uczestnik udziela Organizatorowi niewyłącznej licencji na korzystanie z Zadania Konkursowego w związku z Konkursem.

10. Prawo do Nagrody nie może zostać przeniesione na inne osoby. Nie można również uzyskać wypłacenia równowartości Nagrody. W przypadku rezygnacji Laureata z Nagrody, Organizator ma prawo przekazać ją innemu Uczestnikowi biorącemu udział w Konkursie.

§ 6. Dane osobowe uczestników Konkursu

Administratorem danych osobowych Uczestników jest Aleksandra Kolak Kolakdesigner ul. Bogusza 11/20 26-700 Zwoleń, adres e-mail: biuro@kolakdesigner.pl, NIP:8111773318. Dane osobowe są przetwarzane w zakresie nazwy profilu na portalu Instagram, imienia i nazwiska, oraz adresu e-mail, wyłącznie w celach związanych przedmiotowo z przeprowadzeniem Konkursu, tj. w celach związanych z prawem danego Uczestnika do uzyskania Nagrody, wydania Nagrody, ogłoszenia wyników Konkursu, rozpatrzenia ewentualnych reklamacji oraz sprawozdawczości księgowej i podatkowej – zgodnie z przepisami obowiązującej w Rzeczypospolitej Polskiej ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dziennik Ustaw z 2002 roku, numer 101, pozycja 926, z późniejszymi zmianami), a od 25 maja 2018 r. zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE. Dane te zostaną usunięte po zakończeniu okresu możliwości wnoszenia reklamacji. Administrator danych osobowych powierzył przetwarzanie danych osobowych Organizatorowi na podstawie umowy o powierzenie przetwarzania danych osobowych wyłącznie w celach związanych z realizacją niniejszego Konkursu (uzyskania Nagrody, wydania Nagrody, ogłoszenia wyników Konkursu, rozpatrzenia ewentualnych reklamacji oraz sprawozdawczości księgowej i podatkowej) i na czas niezbędny dla realizacji wyżej wskazanych celów. Udział w Konkursie jest dobrowolny, natomiast przekazanie danych osobowych przez Uczestnika jest dobrowolne, lecz konieczne do wzięcia udziału w Konkursie. Osoba, której dane osobowe przetwarzane są w związku z Konkursem, ma w każdym czasie prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do żądania przeniesienia swoich danych, oraz prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie.

§ 7. Postanowienia końcowe

1.Regulamin Konkursu dostępny jest pod adresem
www.kolakdesigner.pl/konkurs

2. Skrócony opis zasad przeprowadzenia Konkursu może znajdować się na serwisie Instagram i stronach internetowych Organizatora. Wszystkie treści tego rodzaju mają charakter jedynie informacyjny. Moc prawną mają jedynie postanowienia niniejszego Regulaminu i obowiązujące przepisy prawa. Organizator ma prawo do zmiany Regulaminu Konkursu, przy czym zmiany Regulaminu nie będą naruszać praw nabytych Uczestników. W razie zmiany lub unieważnienia któregokolwiek z postanowień niniejszego Regulaminu decyzją kompetentnego organu lub sądu, pozostałe jego postanowienia pozostają w mocy i wiążą Organizatora oraz Uczestnika.

3. Wszelkie reklamacje i zastrzeżenia dotyczące przebiegu Konkursu mogą być składane przez Uczestników w formie pisemnej listem poleconym na adres siedziby Organizatora najpóźniej w ciągu 7 (siedmiu) dni od daty zakończenia Konkursu. O sposobie rozpatrzenia reklamacji Uczestnik zostanie poinformowany listem poleconym (o ile uczestnik nie wyrazi zgody na przesłanie powiadomienia jedynie drogą elektroniczną), w terminie 7 (siedmiu) dni. Jakiekolwiek inne zastrzeżenia, pytania, komentarze lub skargi dotyczące konkursu mogą być kierowane drogą elektroniczną na adres mailowy Organizatora: biuro@kolakdesigner.pl. Organizator ma obowiązek odnieść się do nich do 5 (pięciu) dni roboczych.